Legislație națională

  
* Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE 5811/22.11.2007, denumit în continuare POS DRU;
    * Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune cu modificările și completările ulterioare;
    * Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
    * Ordinul Comun Nr. 3/185 din 07.01.2008 al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Economiei și Finanțelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU;
    * Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare.


Legislație europeană

    * Regulamentul financiar CE 1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene cu modificările și completările ulterioare;
    * Regulamentul CE 2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE 1605/2002 cu modificările și completările ulterioare;
    * Regulamentul CE 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune;
    * Regulamentul CE 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional;
    * Regulamentul CE 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
    * Regulamentul CE 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului CE 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
    * Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
    * Celelalte reglementări comunitare și naționale aplicabile.